Loading...

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัทฯ) ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่ง เราขอยืนยันการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด กรุณาอ่านรายละเอียดของนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลนี้และกรุณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งนโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น โปรดกรุณาติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วมกิจกรรม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร ที่อยู่ อีเมล์ และอื่น ๆ เมื่อท่านลงทะเบียนร่วมกิจกรรม การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำเสนอการส่งเสริมการขาย ข่าวสารกิจกรรม รวมถึงสินค้า และบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะมีสิทธิ์ในการร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางบริษัทฯ และมีสิทธิ์รับของรางวัลตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด

2. Cookies
 • Cookies คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่าน เพื่อทำการเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม เมื่อท่านเปิดเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ในคราวหลังเครื่องก็จะจำได้ทันทีว่าท่านเคยเข้ามาเยี่ยมชมแล้ว
 • Cookies ไม่ใช่โปรแกรมที่จะเข้าไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานแล้วทำลายไฟล์ต่าง ๆ แต่มีไว้เพื่อช่วยให้เราคอยติดตามว่าผู้ใช้แวะเยี่ยมหน้าใดบ้าง เริ่มต้นจากหน้าไหนจบลงด้วยหน้าไหนและบ่อยแค่ไหน เราไม่ได้ใช้ Cookies เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้คือใคร เพียงแต่บอกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นี้เคยเข้ามาเยี่ยม ชมเว็บไซต์ของเราแล้ว
 • Cookies ไม่ได้ใช้สำหรับเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ หากท่านไม่ประสงค์ให้ Cookies เข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถสั่งให้บราวเซอร์ปฏิเสธไฟล์ Cookies ได้ ประโยชน์ของ Cookies :
 • ใช้จัดเก็บข้อมูลของผู้แวะเข้ามาเยี่ยมชม และจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละท่านเพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการให้ตรงตาม ความต้องการของแต่ละท่านมากที่สุด
 • ใช้ประเมินจำนวนผู้เข้าชม การใช้บราวเซอร์แต่ละประเภทจะมีการใช้ Cookies ที่แตกต่างกันออกไป ทำให้สามารถ จำแนกการใช้งานของผู้เข้าชม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการนำเสนอโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยประเมินจากความสนใจ และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
 • ใช้ตรวจสอบความถี่ในการใช้งาน หรือรูปแบบการเข้าชม การตรวจสอบ Cookies นี้นอกจากจะทำให้เราเข้าใจถึงลักษณะนิสัย และพฤติกรรม ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว ยังมีผลต่อการปรับปรุงบริการของเรา เนื้อหา การโฆษณา และการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ในเว็บไซต์เพื่อให้สอดคล้อง กับความต้องการของแต่ละบุคคล
3. การใช้ข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม

จุดประสงค์หลักในการจัดเก็บข้อมูลผู้ร่วมกิจกรรม คือ นำเสนอการส่งเสริมการขาย ข่าวสาร และกิจกรรมสมนาคุณที่เหมาะสมแก่ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งในบางครั้งอาจมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่งถึงท่าน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และบริการต่าง ๆ ทั้งนี้หากท่านไม่สนใจหรือไม่มีความประสงค์ในการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่านสามารถแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทฯ ได้ทุกเมื่อ สำหรับข้อมูลทุกชนิดที่ท่านมอบให้บริษัทฯ ท่านมอบสิทธิในการใช้ ทำสำเนา แก้ไข ลบทิ้งทั้งหมด ดัดแปลง เผยแพร่ แปล และนำไปสร้างสรรค์งาน และ/หรือ นำข้อมูลดังกล่าวเข้าประกอบกับสื่อหรือเทคโนโลยีทุกรูปแบบที่มีอยู่ในโลกใบนี้โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ แก่ท่าน ทั้งนี้ การมอบสิทธิในส่วนนี้เป็นการมอบสิทธิแบบถาวร ไม่คิดมูลค่า และไม่อาจเพิกถอนได้ อนึ่ง ท่านมอบอนุญาตแบบไม่เฉพาะตัวให้แก่ผู้ใช้แต่ละรายของบริษัทฯ ในการเข้าถึงข้อมูลของท่านผ่านทางไซต์เหล่านี้ และเพื่อใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ จัดทำงานอันมี ข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนประกอบ ตลอดจนนำเสนอและแสดงข้อมูลดังกล่าวตามที่ได้รับอนุญาตผ่านการใช้งานเชิงฟังก์ชั่นของไซต์เหล่านี้

ทั้งนี้ บริษัทฯเป็นผู้ใช้ ดุลยพินิจแต่ฝ่ายเดียวในการใช้ข้อมูลทั้งปวงที่ท่านมอบให้ และ/หรือ บริษัทในเครือสงวนสิทธิในการแก้ไข ตัดทอน หรือลบข้อมูลอย่างหนึ่งอย่างใดใช้ดุลยพินิจ ฝ่ายเดียวพิจารณาแล้วเห็นว่ามีลักษณะที่ละเมิดแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้ข้อมูลหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่ระบุในเอกสารนี้ และบริษัทฯ ไม่อาจรับประกันว่าท่าน จะได้เข้ามามีส่วนในการแก้ไขหรือลบข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะลบโพสต์หรือข้อมูลใด ๆ ที่ท่านได้โพสต์หรือให้ไว้โดยไม่จำต้องชี้แจงถึงเหตุแห่ง การปฏิบัติดังกล่าว

4. การเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ในกรณีที่มีการขอข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม บริษัทฯ จะเป็นผู้รับทราบ และเก็บข้อมูลเหล่านั้นแต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นในบางกรณีที่มีการนำเสนอข้อมูลต่อผู้อื่น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า ผู้ร่วมกิจกรรมจะมีสิทธิพิจารณาเห็นชอบอนุญาตหรือไม่อนุญาต หรือเลือกที่จะไม่ใช้บริการนั้น ๆ ได้ตามสมควร รายการส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นใน www.acercampaign.com  อาจได้รับการสนับสนุนจากบริษัทต่าง ๆ หรืออาจมีการสนับสนุน ร่วมกันจากบริษัทคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ข้อมูลของสมาชิกบางส่วน หรือข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเก็บรวบรวมจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว อาจถูกนำเสนอ ต่อบริษัทที่ให้การสนับสนุน ซึ่งสมาชิกจะได้รับแจ้งให้ทราบก่อนการเก็บข้อมูล ในกรณีนี้ สมาชิกมีสิทธิพิจารณาตัดสินใจไม่เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นได้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายซื้อขายหรือให้เช่าข้อมูลของผู้ใช้บริการต่อบุคคลอื่น ๆ ไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น

หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มี link อยู่บน  www.acercampaign.com  อาจสามารถเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ ซึ่งในกรณีนี้ข้อมูลเหล่านั้นมิได้รวมอยู่ในนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลของทางบริษัทฯ

5. การเปิดเผยข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรมต่อสาธารณชน

ปกติแล้วเรามิได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมต่อผู้อื่น เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากท่านและในกรณีพิเศษ ดังนี้

 • ข้อมูลสำหรับบริษัทคู่ค้าและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อพันธมิตร ทางธุรกิจและผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้น หรือก่อนที่จะมีการส่งผ่าน หรือโอนย้ายข้อมูลของท่าน รายละเอียดของการเปิดเผยข้อมูล สามารถติดตามได้จากเงื่อนไขการให้บริการหรือข้อตกลงการใช้งาน
 • ในรายการส่งเสริมการขายบางรายการอาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้การสนับสนุนซึ่งการขอข้อมูลเหล่านี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อผู้ให้การสนับสนุน เพื่อให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้ในอนาคต โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนเปิดเผย หรือส่งผ่าน หรือโอนย้ายข้อมูล
 • ในบางกรณี ท่านอาจได้รับเสนอโอกาสเพื่อรับข้อมูลหรือข่าวสารพิเศษจากบุคคลอื่น ๆ เมื่อท่านตกลงยินยอมรับข้อมูลดังกล่าว ชื่อ และ email address ของท่านจะถูกเปิดเผย
 • บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลเป็นกรณีพิเศษเมื่อทางบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้น จะมีผลต่อการจำแนก การติดต่อและการดำเนินการด้านกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดเงื่อนไข การให้บริการของทางบริษัทฯ หรือเป็นต้นเหตุแห่งความกระทบกระเทือน หรือความเสียหายใด ๆ ต่อผู้ใช้บริการของ ทางบริษัทฯ จากการแทรกแซงหรือละเมิดสิทธิ์และสมบัติใด ๆ ไม่ว่าด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้บริษัทฯสามารถเปิดเผยข้อมูลหากได้รับ การร้องขอจากทางราชการ ภายใต้อำนาจของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือด้วยวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต่อการรักษา การพัฒนา การให้บริการ ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ
6. ข้อมูลที่ผู้ร่วมกิจกรรมมอบให้กับทางบริษัท

ในการระบุข้อมูลใด ๆ บนหรือผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือผู้ให้บริการ ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 • ท่านเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในข้อมูลนั้น
 • ข้อมูลนั้นเป็นความจริงและถูกต้อง
 • ข้อมูลนั้นจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใด
 • ข้อมูลนั้นมิใช่ข้อมูลที่ได้มาโดยการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในการเผยแพร่และความเป็นส่วนตัว
 • ข้อมูลนั้นไม่ละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ
 • ข้อมูลนั้นต้องไม่มีลักษณะสบประมาท กล่าวร้าย ดูถูก เกลียดชัง หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนา หรือคุกคามบุคคลหนึ่งบุคคลใด
 • ข้อมูลนั้นต้องไม่อ้างถึงเว็บไซต์ ที่อยู่อีเมล์ ที่อยู่ติดต่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเว็บไซต์หรือบุคคลอื่นใด
 • หากข้อมูลนั้นมีความคล้ายคลึงหรือมีการระบุชื่อของบุคคลผู้มีตัวตน
 • ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวในการระบุความคล้ายคลึง/ชื่อของบุคคลดังกล่าวในข้อมูล
 • ข้อมูลนั้นต้องไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ตลอดจนโปรแกรมหรือไฟล์อย่างหนึ่งอย่างใดที่มีลักษณะบ่อนทำลายและอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
© 2019 Acer Computer Co., Ltd. All rights reserved